Aftermath

Sau Thảm Họa

Aftermath (2017)

The Quake

Địa Chấn

The Quake (2018)

D - Day

Ranh Giới Mong Manh

D - Day (2015)

A Little Reunion

Tiểu Hoan Hỉ

A Little Reunion (2019)

Who Rules The World

Thả Thí Thiên Hạ

Who Rules The World (2022)

Succession War

Thiên Mệnh

Succession War (2018)

Hero's Dream

Thiên Ý

Hero's Dream (2018)

Three

Tam Nhân Hành

Three (2016)

Eye In The Sky

Thiên Nhãn

Eye In The Sky (2015)