The Blood of Youth

Thiếu niên ca hành

The Blood of Youth (2022)

Promise

Thề Ngôn

Promise (2018)

Heroin

Thượng Ẩn

Heroin (2016)

Four of A Kind

Tình Cha Nuôi

Four of A Kind (1988)

Witch's Love

Tình Yêu Của Ma Nữ

Witch's Love (2018)